کاست: از راهکارهای افزایش انرژی در محل کار تا رازهایی درباره ماده آتروپین [بشنوید]

کاست: از راهکارهای افزایش انرژی در محل کار تا رازهایی درباره ماده آتروپین [بشنوید]

در کاست این هفته که با همکاری سایت شنوتو تهیه شده، علاوه بر پرداختن به راهکارهای افزایش انرژی در محل کار، روش هایی را مطرح می کنیم که با کمک آنها می توانید به ترس از سخنرانی خود پایان دهید.

همچنین در مورد ماده ای که برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در زمان ترور شدن به همراه داشت توضیح می دهیم. در نهایت تحلیل های پژوهشگران در مورد سلفی گرفتن به عنوان یک عقده روانی را بررسی می کنیم.

۱- با این ۴ راهکار، در ۵ دقیقه، انرژی خود را در محل کار افزایش دهید

.wrapper

max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px

@media all and (max-width : 400px)

.shenotoIframe2

height : 128px;

@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)

.shenotoIframe2

height : 156px;

‘).attr(“src”), n = ‘

‘ + i.options.openMessage + “

“, r = i.$el.prepend(n).find(“iframe-trigger”); e(r).click(function (s) s.preventDefault(); var a = e(this), n = e(“html”), r = n.hasClass(“iframe-full-screen”), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage; a.text(o), r ? (i.$el.removeClass(“iframe-active”), n.removeClass(“iframe-full-screen”), setTimeout(function () e(window).scrollTop(a.data(“iframe-scroll-position”)) , 1)) : (a.data(“iframe-scroll-position”, e(window).scrollTop()), i.$el.addClass(“iframe-active”), n.addClass(“iframe-full-screen”)) ) , i.init() , e.responsiveIframes.defaultOptions = openMessage: “Full screen”, closeMessage: “Close” , e.fn.responsiveIframes = function (s) return this.each(function () new e.responsiveIframes(this, s) ) }(jQuery), document.getElementsByTagName(“html”)[ 0 ].className = “js”;

۲- با چند راهکار ساده، به ترس از سخنرانی در جمع پایان دهید

.wrapper

max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px

@media all and (max-width : 400px)

.shenotoIframe2

height : 128px;

@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)

.shenotoIframe2

height : 156px;

‘).attr(“src”), n = ‘

‘ + i.options.openMessage + “

“, r = i.$el.prepend(n).find(“iframe-trigger”); e(r).click(function (s) s.preventDefault(); var a = e(this), n = e(“html”), r = n.hasClass(“iframe-full-screen”), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage; a.text(o), r ? (i.$el.removeClass(“iframe-active”), n.removeClass(“iframe-full-screen”), setTimeout(function () e(window).scrollTop(a.data(“iframe-scroll-position”)) , 1)) : (a.data(“iframe-scroll-position”, e(window).scrollTop()), i.$el.addClass(“iframe-active”), n.addClass(“iframe-full-screen”)) ) , i.init() , e.responsiveIframes.defaultOptions = openMessage: “Full screen”, closeMessage: “Close” , e.fn.responsiveIframes = function (s) return this.each(function () new e.responsiveIframes(this, s) ) }(jQuery), document.getElementsByTagName(“html”)[ 0 ].className = “js”;

۳- برادر ناتنی کیم جونگ اون در زمان ترور چه ماده ای به همراه داشت؟

.wrapper

max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px

@media all and (max-width : 400px)

.shenotoIframe2

height : 128px;

@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)

.shenotoIframe2

height : 156px;

‘).attr(“src”), n = ‘

‘ + i.options.openMessage + “

“, r = i.$el.prepend(n).find(“iframe-trigger”); e(r).click(function (s) s.preventDefault(); var a = e(this), n = e(“html”), r = n.hasClass(“iframe-full-screen”), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage; a.text(o), r ? (i.$el.removeClass(“iframe-active”), n.removeClass(“iframe-full-screen”), setTimeout(function () e(window).scrollTop(a.data(“iframe-scroll-position”)) , 1)) : (a.data(“iframe-scroll-position”, e(window).scrollTop()), i.$el.addClass(“iframe-active”), n.addClass(“iframe-full-screen”)) ) , i.init() , e.responsiveIframes.defaultOptions = openMessage: “Full screen”, closeMessage: “Close” , e.fn.responsiveIframes = function (s) return this.each(function () new e.responsiveIframes(this, s) ) }(jQuery), document.getElementsByTagName(“html”)[ 0 ].className = “js”;

۴- پژوهشگران: سلفی گرفتن وسواس گونه نوعی عقده روانی است

.wrapper

max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px

@media all and (max-width : 400px)

.shenotoIframe2

height : 128px;

@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)

.shenotoIframe2

height : 156px;

‘).attr(“src”), n = ‘

‘ + i.options.openMessage + “

“, r = i.$el.prepend(n).find(“iframe-trigger”); e(r).click(function (s) s.preventDefault(); var a = e(this), n = e(“html”), r = n.hasClass(“iframe-full-screen”), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage; a.text(o), r ? (i.$el.removeClass(“iframe-active”), n.removeClass(“iframe-full-screen”), setTimeout(function () e(window).scrollTop(a.data(“iframe-scroll-position”)) , 1)) : (a.data(“iframe-scroll-position”, e(window).scrollTop()), i.$el.addClass(“iframe-active”), n.addClass(“iframe-full-screen”)) ) , i.init() , e.responsiveIframes.defaultOptions = openMessage: “Full screen”, closeMessage: “Close” , e.fn.responsiveIframes = function (s) return this.each(function () new e.responsiveIframes(this, s) ) }(jQuery), document.getElementsByTagName(“html”)[ 0 ].className = “js”;


[ad_2]

دیجیاتو

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید