چالش بزرگ برای انتخاب هیأت داوران کلیپ فجر ۳۶

ملکانه– گروه سینمای ایران: شایعه حضور افراد  د و تابعیتی و د ارای گرین کارت د ر جمع هیأت د اوران جشنواره کلیپ فجر سال گذشته که د ر جریان نحوه تقسیم جوایز بشد ت بر سر زبانها افتاد  و سپس معلوم شد  ابعاد ی از واقعیت را نیز د اشته، د ر آستانه آغاز د ور جد ید  این روید اد  د وباره د ر اذهان زند ه شد ه است. مسئله ای که پارسال سوژه پرسش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از وزارت ارشاد  هم قرار گرفت و د ر نهایت مشخص شد  چهار نفر از اعضای هیأت د اوران جشنواره کلیپ فجر ۳۵ تابعیت کاناد ا و یک نفر تابعیت آمریکا د ارند . خبری که مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پارسال آنرا علنی کرد  و قضیه بی توجهی احتمالی به کلیپ «ماجرای نیمروز» را با توجه به مضمون آن پیش کشید . این اتفاق چنان جنجالی به پا کرد  که حالا امسال کمیسیون فرهنگی مجلس ترجیح د اد ه پیشد ستی و از تکرار آن جلوگیری کند . احد  آزاد یخواه د یروز د ر گفت و گو با خانه ملت د ر این باره خبر د اد ه که کمیسیون فرهنگی مجلس اخیراً از رئیس سازمان سینمایی خواسته تا د ر ترکیب د اوران جشنواره کلیپ فجر از د و تابعیتی ها استفاد ه نشود  و محمد مهد ی حید ریان هم د ر این باره قول مساعد  د اد ه است.
بر این اساس کار متولیان فجر امسال د ر انتخاب د اوران اند کی سخت خواهد  بود  و قطعاً برای چینش این ترکیب، از مراجع ذیربط قانونی استعلام گرفته شود  تا د و تابعیتی بود ن د اوران انتخابی تکرار نشود . اعتراض از جنس آنچه د یروز از سوی رئیس انجمن عکاسان سیمای ایران به ترکیب د اوران پخش تبلیغات جشنواره ملی فجر صورت گرفت، شاید  چند ان پر حاشیه و مؤثر نباشد ، اما بی ترد ید  مسئله د و تابعیتی بود ن د اوران بویژه پس از روشن شد ن مشخصات نامزد ها و برند گان فجر می تواند  سازمان سینمایی را رو د ر رو با مشکلات بزرگی قرار د هد .

با سایت خبری ملکانه همراه باشد…

[ad_2]

banifilm.ir

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید