پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود

 

 

 

 

۰۴۵۲۳۲۸

آبی بیگلو

۰۴۵۲۲۴۳

آتشگاه /ارجستان

۰۴۵۲۳۶۳

آراللو

۰۴۵۲۳۴۳

آرخازلو

۰۴۵۲۶۸۲

آزادلو

۰۴۵۱۸۸۷

آغبلاغ آقاجان

۰۴۵۱۲۵۵

آغبلاغ رستم خان

۰۴۵۲۴۷۴

آغبلاغ کرد

۰۴۵۲۵۷۶

آغبلاغ گدوک

۰۴۵۲۵۴۹

آغبلاغ مشکین شهر

۰۴۵۲۵۷۹

آق درق

۰۴۵۲۷۸۴

آق قباق

۰۴۵۱۲۳۱

آقاباقر

۰۴۵۲۶۴۳

آقاحسن بیگلو

۰۴۵۲۶۶۷

آقامحمدبیگلو

۰۴۵۲۴۵۵

آقامیرلو

۰۴۵۱۲۷۶

آقچه کند

۰۴۵۲۵۹۶

آلمای علیا

۰۴۵۲۵۴۵

آلنی

۰۴۵۲۲۲۹

آلوارس

۰۴۵۲۳۷۱

آلوچه فولادلو

۰۴۵۲۶۳۲

آنی علیا

۰۴۵۲۴۸۹

آهو

۰۴۵۲۷۳۸

ابراهیم آباد/آغدام

۰۴۵۲۷۵۱

ابراهیم کندی وسطی

۰۴۵۱۲۶۵

ابربکوه

۰۴۵۲۴۱۶

ابلی سفلی

۰۴۵۲۷۴۲

اجیرلو

۰۴۵۲۵۵۳

احمدآباد

۰۴۵۲۵۵۵

احمدبیگلو

۰۴۵۲۸۲۹

ادلو

۰۴۵۲۵۴۸

ارباب کندی

۰۴۵۲۵۵۲

ارجق

۰۴۵۱

اردبیل

۰۴۵۱۲۴۸

اردیموسی

۰۴۵۲۲۴۵۲

اسب مرز

۰۴۵۲۴۶۹

اسکستان

۰۴۵۲۷۴۵

اسلام آباد/جدید

۰۴۵۲۷۴۶

اسلام آباد/قدیم

۰۴۵۲۷۳۱

اسماعیل کندی

۰۴۵۲۷۸۲

اصلان دوز

۰۴۵۲۶۳۴

اظماره

۰۴۵۲۶۸۳

اکبرآباد

۰۴۵۲۲۴۵۴

الداشین

۰۴۵۱۲۴۹۳

الماس

۰۴۵۲۴۷۹

ام آباد

۰۴۵۱۲۳۲

امیدچه

۰۴۵۲۵۳۴

انار

۰۴۵۲۴۴۲

اناویز

۰۴۵۲۲۳۸

انزاب سفلی

۰۴۵۱۲۳۹

انزاب علیا

۰۴۵۲۵۷۳

انزان

۰۴۵۲۶۵۷۴

انگوتلار

۰۴۵۲۴۵۲

اواشانق

۰۴۵۲۸۳۶

اوجاق قشلاق خروسلو

۰۴۵۲۸۳۹

اوچ بلاغ

۰۴۵۲۷۴۸

اوزون قوئی

۰۴۵۲۷۳۲

اولتان

۰۴۵۲۶۴۸

اوماسلان

۰۴۵۲۷۹۵

ایدر

۰۴۵۲۷۳۳

ایران آباد

۰۴۵۲۳۹۲

ایرینجی /خانه شهر

۰۴۵۲۴۷۵

ایلخچی کوثر

۰۴۵۲۶۲۹

ایلخچی گرمی

۰۴۵۱۲۷۲

ایمیر

۰۴۵۲۸۳۳

اینجلو

۰۴۵۲۳۷۲

اینلو

۰۴۵۲۳۸۸

ایوریق

۰۴۵۲۸۹۱

باباش علیا

۰۴۵۲۸۲۶

بابک

۰۴۵۱۲۶۹

باروق

۰۴۵۲۵۳۵

بالوجه میرک

۰۴۵۲۷۸۹

بران علیا

۰۴۵۲۵۹۱

برک چای

۰۴۵۲۴۸۴

برندق

۰۴۵۲۳۴۲

بریس

۰۴۵۲۴۳۷

بفراجرد

۰۴۵۲۳۶۵

بقرآباد

۰۴۵۲۳۷۶

بلقیس آباد

۰۴۵۲۴۹۸

بلوکانلو

۰۴۵۲۴۶۱

بنماران

۰۴۵۲۶۳۷

بنه

۰۴۵۲۴۵۹

بنیادآباد

۰۴۵۲۳۷۳

بودالالو

۰۴۵۲۷۹۸

بودجه سفلی

۰۴۵۲۴۱۹

بورستان

۰۴۵۲۳۸۶

بوسجین

۰۴۵۲۳۴۹

بویاغچلو

۰۴۵۲۵۴۴

بیجق

۰۴۵۲۶۵۴

بیلداشی

۰۴۵۲۸۲۲

بیله سوار

۰۴۵۲۶۳۶

بینه

۰۴۵۲۷۵۳

پاراقشلاق

۰۴۵۲۷۲۲

پارس آباد

۰۴۵۲۶۴۴

پرچین

۰۴۵۲۶۴۶

پرمهر

۰۴۵۲۵۳۶

پریخان

۰۴۵۲۷۴۴

پریواتلو

۰۴۵۲۴۷۸

پیرآغاج

۰۴۵۱۳۶۶

پیراقوم

۰۴۵۲۴۱۸

پیربداغ

۰۴۵۲۳۴۱

پیله رود

۰۴۵۲۶۶۲

تازه کندانگوت

۰۴۵۱۲۷۱

تازه کندشریف آباد

۰۴۵۲۷۵۲

تازه کندقدیم

۰۴۵۲۶۸۶

تازه کندقره بلاغ

۰۴۵۱۲۵۴

تپراقلو

۰۴۵۲۴۳۱

ترزنق

۰۴۵۱۲۳۴

تقی دیزج

۰۴۵۲۶۷۲

تک بلاغ

۰۴۵۲۶۵۲

تکانلو

۰۴۵۲۷۳۵

تکچی

۰۴۵۲۷۳۴

تکله کندی

۰۴۵۲۶۵۵

تولون

۰۴۵۲۴۶۸

تیل

۰۴۵۱۴۲۶

ثمرین

۰۴۵۲۵۸۱

جبارلو

۰۴۵۲۵۳۸

جبدرق

۰۴۵۱۴۲۷

جبه دار

۰۴۵۲۶۷۶

جدا

۰۴۵۲۸۸۲

جعفرآباد

۰۴۵۲۴۱۳

جعفرلو

۰۴۵۲۵۴۱

جمال آباد

۰۴۵۱۲۷۳

جمایران

۰۴۵۲۳۵۳

جید

۰۴۵۲۳۹۸

جین قشلاقی

۰۴۵۲۵۸۳

چاپاقان

۰۴۵۲۴۱۴

چالگرود

۰۴۵۲۴۷۱۴

چملوگبین

۰۴۵۲۶۹۹

چنارخروسلوداغ

۰۴۵۲۶۷۹

چنارساریخان بیگلو

۰۴۵۱۲۵۶

چناقرود

۰۴۵۲۶۵۶

چونگنش

۰۴۵۲۶۵۸

چونه خانلو

۰۴۵۲۸۸۸

حاج خانعلی کندی

۰۴۵۲۷۳۹

حاج عوض قشلاقی

۰۴۵۲۷۴۱

حاجی تاپدوق

۰۴۵۲۷۹۴۶

حاجی دولت

۰۴۵۲۳۹۱

حاجی محمود

۰۴۵۱۲۳۶

حسن باروق

۰۴۵۲۳۲۱

حفظ آباد

۰۴۵۱۲۵۳

حکیم قشلاقی

۰۴۵۲۶۴۲

حمزه خانلو/حسن کندی

۰۴۵۲۳۲۴

حور

۰۴۵۲۷۵۹

خان قشلاقی

۰۴۵۲۴۳۹

خانقاه بفراجرد

۰۴۵۲۳۵۶

خانقاه سفلی

۰۴۵۲۳۳۱

خانقاه علیا

۰۴۵۲۳۸۹

خانه شیر

۰۴۵۲۵۶۶

خرم آباد

۰۴۵۲۴۲۲

خلخال

۰۴۵۲۸۸۵

خلیفه لوبیله سوار

۰۴۵۲۵۸۵

خلیفه لومشکین شهر

۰۴۵۲۳۶۷

خلیل آباد

۰۴۵۲۴۳۳

خمس

۰۴۵۱۳۵۱

خواجه بلاغی

۰۴۵۲۸۸۷

خورخورعلیا

۰۴۵۲۴۸۵۴

خوشنامه

۰۴۵۱۲۵۹

خیارک

۰۴۵۲۵۳۹

دده بیگلو

۰۴۵۲۶۷۳

درگاهلو

۰۴۵۱۲۴۴

دره آباد/کلور

۰۴۵۲۵۷۱

دستگیر

۰۴۵۲۷۵۵

دشت مغان /شهرک /مغان

۰۴۵۲۷۹۱

دلیک یاریقان /طاهرآباد

۰۴۵۲۳۷۴

دم صغرلو

۰۴۵۲۶۸۴

دمیرچی

۰۴۵۲۸۹۳

دمیرچی خرابه سی

۰۴۵۲۵۷۲

دوشانلو

۰۴۵۲۳۳۲

دولت آباد

۰۴۵۲۵۵۹

دوه چی

۰۴۵۲۶۶۵

دیزج

۰۴۵۲۶۷۸

دیکداش

۰۴۵۱۲۷۵

دیولق

۰۴۵۲۳۹۶

رضاقلی قشلاقی

۰۴۵۲۵۸۲

رضی

۰۴۵۱۲۶۶

رضی آباد

۰۴۵۲۸۲۷

روح کندی

۰۴۵۲۵۶۱

زاویه سنگ

۰۴۵۲۴۷۷

زاویه کرد

۰۴۵۲۴۹۶

زرج آباد

۰۴۵۱۲۴۹۴

زردآلو

۰۴۵۲۵۷۷

زرگر

۰۴۵۲۶۸۵

زنگبار

۰۴۵۲۶۸۱

زنگیر

۰۴۵۲۶۶۳

زیوه

۰۴۵۲۵۸۴

ساره بانلار

۰۴۵۲۶۸۷

سامانلو

۰۴۵۱۲۵۲

سامیان

۰۴۵۲۷۹۳

سرخای کندی

۰۴۵۲۲۲۲

سرعین

۰۴۵۲۶۹۶

سروآغاجی

۰۴۵۲۵۶۷

سریخانلو

۰۴۵۲۴۱۷

سکرآباد

۰۴۵۱۸۳۳

سلطان آباد

۰۴۵۲۴۹۵

سنگ آباد

۰۴۵۲۴۸۸

سوسهاب

۰۴۵۲۴۶۵

شال

۰۴۵۱۵۷۷

شام اسبی

۰۴۵۲۲۳۵

شایق

۰۴۵۱۲۷۴

شریف بیگلو

۰۴۵۲۵۵۱

شعبانلو

۰۴۵۲۶۳۹

شکراب /هاچاکندی

۰۴۵۲۶۹۲۲

شورستان

۰۴۵۲۸۸۴

شورگل

۰۴۵۲۶۴۵

شهرک /بعثت

۰۴۵۱۸۳۸

شهرک /صنعتی /اردبیل

۰۴۵۱۲۶۱

شیخ احمد

۰۴۵۲۳۱۱

شیرین بلاغ

۰۴۵۲۷۶۱

صفرلو

۰۴۵۲۵۸۹

صلوات

۰۴۵۲۴۷۶

صوفلو

۰۴۵۱۲۵۸

صومعه

۰۴۵۲۴۴۴۲

صومعه رودبار

۰۴۵۱۴۲۵

طالب قشلاقی

۰۴۵۲۶۸۸

طاووس دره سی

۰۴۵۲۴۳۶

طولش

۰۴۵۲۶۷۵

عباسعلیلو

۰۴۵۲۵۶۳

علی کهریز

۰۴۵۲۶۹۲۴

عمارات

۰۴۵۲۷۸۵

عمران آباد

۰۴۵۲۳۲۷

عنبران سفلی

۰۴۵۲۳۵۴

عنبران علیا

۰۴۵۲۴۵۴

فاراب

۰۴۵۲۵۴۷

فخرآباد

۰۴۵۲۸۳۲

فولادلوقوئی

۰۴۵۲۴۹۴

فیروزآباد

۰۴۵۲۶۶۶

قاسم کندی

۰۴۵۲۶۷۷

قربانلو

۰۴۵۲۶۶۴

قره آغاج

۰۴۵۲۵۹۳

قره آغاج پشته

۰۴۵۲۵۶۲

قره باغلار

۰۴۵۱۲۴۱

قره تپه سبلان

۰۴۵۲۷۹۶

قره تکانلو

۰۴۵۲۶۶۹

قره خان بیگلو

۰۴۵۲۳۹۴

قره شیران

۰۴۵۲۴۵۳

قره قشلاق

۰۴۵۲۵۴۶

قره قیه

۰۴۵۱۴۲۱

قره لر

۰۴۵۲۴۴۱

قزل درق

۰۴۵۲۳۵۵

قزل قیه

۰۴۵۲۸۹۲

قشلاق اینالی برات

۰۴۵۲۷۹۴۲

قشلاق جلیللو

۰۴۵۲۸۸۱

قشلاق حاج طهراج

۰۴۵۲۷۸۱

قشلاق ساری قوئی شاهمار

۰۴۵۲۶۹۷

قشلاق عبا

۰۴۵۲۵۴۲

قصابه

۰۴۵۲۶۶۸

قلعه برزند

۰۴۵۱۲۶۸

قلعه جوق سبلان

۰۴۵۲۵۷۴

قلی بیگلو

۰۴۵۲۵۷۵

قلیچ خانلو

۰۴۵۲۵۵۴

قورت تپه

۰۴۵۲۵۹۸

قورت تپه مرادلو

۰۴۵۲۳۹۵

قورتولموش

۰۴۵۲۴۹۷

قوزلو

۰۴۵۲۷۸۳

قوشاقشلاق

۰۴۵۲۵۸۷

قوشه سفلی

۰۴۵۲۳۱۳

قوناق قران

۰۴۵۲۳۷۸

قیدقشلاقی

۰۴۵۲۴۸۵۳

کجل

۰۴۵۲۶۹۳

کدخدالو

۰۴۵۲۶۴۹

کردلر

۰۴۵۱۸۲۴

کرکرق

۰۴۵۲۳۶۹

کرگان

۰۴۵۲۴۵۸

کرندق

۰۴۵۲۲۵۷

کریق

۰۴۵۲۳۶۱

کریق بزرگ

۰۴۵۲۴۶۴

کرین

۰۴۵۲۴۳۸

کزج

۰۴۵۲۴۶۲

کلورامام رود

۰۴۵۲۶۳۱

کله سرسفلی

۰۴۵۲۳۷۷

کله سرنیر

۰۴۵۲۵۸۸

کلی علیا

۰۴۵۲۳۹۷

کمال آباد

۰۴۵۲۵۹۷

کنجوبه

۰۴۵۲۵۹۲

کنده کندی

۰۴۵۲۲۴۶

کنزق

۰۴۵۲۵۶۴

کنگرلو

۰۴۵۲۵۴۳

کوجنق

۰۴۵۲۳۸۵

کورائیم

۰۴۵۲۳۸۴

کورعباسلو

۰۴۵۲۳۱۵

کوهساره

۰۴۵۲۳۷۵

کهریز

۰۴۵۱۲۶۴

گرجان

۰۴۵۲۳۴۷

گرده

۰۴۵۲۶۲۲

گرمی /شهرک /ولیعصر

۰۴۵۲۴۴۳

گزاز

۰۴۵۲۳۵۲

گلشن

۰۴۵۲۳۵۷

گللو

۰۴۵۲۵۷۸

گلنوجه

۰۴۵۲۴۴۴۴

گلوزان

۰۴۵۲۴۱۵

گلیجان

۰۴۵۲۴۵۶

گنجگاه

۰۴۵۱۲۵۱

گندیشمین

۰۴۵۲۶۷۴

گوده کهریز

۰۴۵۲۳۶۸

گورادل

۰۴۵۲۴۲۹

گورانسراب

۰۴۵۲۸۸۶

گوردیگل

۰۴۵۲۷۳۶

گوشلو

۰۴۵۲۸۲۸

گوگ تپه

۰۴۵۲۳۷۹

گوگرچین

۰۴۵۲۶۹۸

گونی کندی

۰۴۵۱۸۲۸

گیلانده

۰۴۵۲۴۷۲

گیلوان

۰۴۵۲۴۹۲

گیوی /کوثر

۰۴۵۲۴۹۱

گیوی زاویه

۰۴۵۲۵۳۲

لاهرود

۰۴۵۲۴۶۶

لرد

۰۴۵۲۶۹۵

لکرآبادسفلی

۰۴۵۲۴۱۱

لکندشت

۰۴۵۲۴۲۸

لمعه دشت

۰۴۵۲۴۳۲

لنبر

۰۴۵۲۴۷۱۳

ماجولان

۰۴۵۲۵۹۴

مازافا

۰۴۵۲۴۳۴

مجره

۰۴۵۱۲۶۳

مجنده

۰۴۵۲۶۵۳

مجیدلو

۰۴۵۲۶۳۸

محمدتقی کندی

۰۴۵۲۷۵۴

محمودآباد

۰۴۵۲۵۸۶

مرادلو

۰۴۵۲۴۵۱

مرشت

۰۴۵۲۳۴۵

مرنی

۰۴۵۲۵۲۲

مشکین شهر

۰۴۵۲۵۹۹

مشیران

۰۴۵۲۷۸۷

مقصودلو

۰۴۵۲۳۱۴

ملااحمد

۰۴۵۲۴۸۷

منامین

۰۴۵۲۵۶۵

موئیل

۰۴۵۲۳۱۲

مهماندوست

۰۴۵۲۴۷۳

میانرودان

۰۴۵۲۵۵۷

میجنده /اور/اندزگ

۰۴۵۲۳۴۸

میرزانق

۰۴۵۲۵۶۸

میرکندی

۰۴۵۲۸۸۹

میرودی کندی

۰۴۵۲۵۵۸

میزان

۰۴۵۲۳۳۹

مین آباد

۰۴۵۲۶۵۷۲

نجفقلی قشلاقی

۰۴۵۲۴۸۶

نساز

۰۴۵۲۵۳۷

نقدی علیا

۰۴۵۲۴۸۱

نمهیل

۰۴۵۲۳۲۲

نمین

۰۴۵۲۳۲۵

ننه کران

۰۴۵۲۳۳۸

نوجه ده

۰۴۵۲۷۸۸

نورمحمدکندی

۰۴۵۲۳۳۴

نوشنق

۰۴۵۲۳۶۴

نوشهر

۰۴۵۲۳۳۷

نیارق

۰۴۵۲۳۸۲

نیر

۰۴۵۲۴۵۷

نیلق

۰۴۵۲۶۴۷

وان

۰۴۵۲۳۹۹

ولیعصرنیر/ایلانجیق

۰۴۵۲۳۹۳

ویرثق

۰۴۵۲۲۴۲

ویلادرق

۰۴۵۲۷۹۲

هزارکندی

۰۴۵۲۴۸۲

هشتجین

۰۴۵۲۴۹۹

هشین

۰۴۵۲۴۱۲

هل آباد

۰۴۵۲۸۳۸

هیبت جهانخانلو

۰۴۵۲۳۶۲

هیر

۰۴۵۲۳۳۵

یزن آباد

۰۴۵۲۳۴۶

یونجالو

کاربر گرامی اگر شما در استان اردبیل ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید