شصت وهشت درصد سارقین در استان ، معتادین به موادمخدرمی باشد

چهارمین نشست مشترک کمیته حقوقی وقضایی شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان با کمیته قضایی وانتظامی دادگستری درسال جاری برگزارشد.
اردبیل نیوز: به گزارش مدیریت روابط عمومی وارتباطات دادگستری کل استان،غلامعلی رضایی رئیس کل دادگستری ورئیس کمیته های حقوقی وقضایی شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان و قضایی وانتظامی دادگستری درچهارمین جلسه مشترک کمیته ها، سرمایه گذاری سنگین دشمنان برای نابودکردن جوانان باآلوده ساختن آنان به بلای خانمانسوزموادمخدرراخاطرنشان کرده ،افزود:کاهش سن اعتیادوگرایش به استفاده ازموادمخدرصنعتی ،تهدیدات جدی درزمان فعلی است که بی تفاوتی ها وبی درایتی ها درامرمبارزه باموادمخدرازهیچ کس قابل قبول نبوده ،هزینه سنگینی برپیکره جامعه خواهدداشت.
رضایی بااعلام اینکه چهل ونه درصداززندانیان استان اردبیل درارتباط مستقیم باموادمخدرمی باشد،به درصدهای دیگری ازجرائم که زائیده وناشی ازموادمخدرمی باشند نیز اشاره نموده ،افزود:موادمخدر، مادر جرائم است بطوریکه   شصت وهشت درصد سارقین در استان اردبیل،معتادین می باشد.وی ادامه داد:ریشه درصدقابل توجهی ازاختلافات خانوادگی ومعضل طلاق نیز درموادمخدرمی باشد.

مقام عالی قضایی استان اردبیل باانتقادازعدم هماهنگی واقدام به موقع متولیان امردربحث راه اندازی مرکزنگهداری معتادین پرخطردراستان ،تاکیدکرددرحداقل زمان ممکن ومهلت تعیین شده ،دستگاههای متولی مربوطه به وظایف وتکالیف خوددراین خصوص عمل کنند.

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید