راهنمای اکران: «کمدی انسانی»؛ یک عاشقانه ملتهب

ملکانه– گروه سینمای ایران: تماشاگرانی که استقبال آنان از کمد ی های عامه پسند  روی پرد ه موجبات فروش های چند  میلیارد ی شان را فراهم می کند ، قطعاً «کمد ی انسانی» را نخواهند  پسند ید . کلیپ محمد هاد ی کریمی برای لذت برد ن، از تماشاگرش اند کی د ل د اد ن و حوصله کرد ن می خواهد . بویژه سینمارویی که د وست د ارد  حس نوستالژی اش را قلقلکی بد هد . کلیپ یک اتوبیوگرافی از جوانی (آرمان درویش) پر شر و شور است که د ر کود کی پیوند ی با عقاید  مرد ی عارف مسلک (علیرضا شجاع نوری) می یابد  و د ر بزرگسالی د ر گذر از تجربه عاشقی و د ر اد امه پیوستن به نظام، از مسیر سیاست هم ناگزیر عبور می کند . کلیپ البته روایتش را از این فراز و نشیب د ر د ل تاریخ با محوریت کاراکتر اصلی اش، به ظرافت جسته و گریخته با چاشنی های طنازانه ای آغشته تا فضای سرد  خود  را تلطیف کند . این جنس از طنز به ویژه د ر فصل های مربوط به بازی هومن سید ی د ر نقش ناظم نمود  روشنی د ارد .
محمد هاد ی کریمی د ر پنجمین کلیپش بیش از آنکه تلاش کند  د غد غه اش قصه گویی باشد ، روی روند  شکل گیری شخصیت اصلی اش با بازی آرمان د رویش متمرکز شد ه؛ جوانی که تلاش می کند  روی پای خود ش بایستد  و مطالباتش را با چنگ و د ند ان به د ست آورد  و هر چه پیش می رود ، گویی مرزهای واقعیت را هم د ر می نورد د . به قول علیرضا علویان، صد ابرد ار کلیپ، «د ر کمد ی انسانی به تد ریج از یک فضای د استانی کلاسیک چارلز د یکنزیف به فضای آبستره و انتزاعی می رسیم».
این سیاست د ر روایت که نشان می د هد  کارگرد ان نخواسته مطلقاً وابسته به جریانی رئال د ر قصه گویی باشد ، تماشاگر را مواجه با قصه ای می سازد  که شخصیت اصلی اش او را با خود  د رگیر موقعیت های متفاوتی می کند  و به فراز و فرود  می کشاند .
برای همراهی با «کمد ی انسانی» به عنوان کلیپی متفاوت از تولید ات رایج د ر سینمای ایران باید  تماشاگر صبوری باشید  و خود  را د ر روند  روایت تنید ه ببینید . محمد هاد ی کریمی بد ون هرگونه زیاد ه گویی و با ریتمی که متناسب فضا و د استانش است، آرام آرام پازل را تکمیل می کند  و از تلالو عشق برای رنگ بخشید ن به قصه اش بهره می برد . حتی اگر این عشق به ناکامی برسد ، ولی به مرز هجو نمی افتد .
«کمدی انسانی» بازیگر چهره کم ند ارد ؛ از نیکی کریمی گرفته تا علیرضا شجاع نوری، هستی مهد وی فر و لیلا زارع. با این حال همگی د ر حاشیه آرمان د رویش به پیشبرد  د استان و شکل گیری کاراکتر اصلی کمک می کنند .
نمی خواهیم ذهنیتی سیاسی از کلیپ برایتان ایجاد  کنیم و طبعاً کارگرد ان هم علاقه ای به سیاسی شد ن کلیپش ند اشته باشد  و آن را د ر اولویت ند اند . با این وصف، راه برد اشت های فرامتنی از اشارات سیاسی کلیپ برای تماشاگر باز است.
ناگفته نماند  طراحی صحنه کلیپ حاصل کار علی نصیری نیا نیز جزو ویژگیهای کلیپ است.

با سایت خبری ملکانه همراه باشد…

[ad_2]

banifilm.ir

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید