رئیس ستاد مبارزه باجرائم خاص استان اردبیل: اعطاءتسهیلاتی مثل مرخصی واشتغال ، برای زندانیان مرتبط بامشروبات الکلی دراردبیل نداریم

ستادمبارزه باجرائم خاص استان اردبیل درخصوص بررسی جرائم مرتبط بامشروبات الکلی ،تشکیل جلسه داد.

به گزارش اردبیل نیوز به نقل از روابط عمومی وارتباطات دادگستری کل استان ، درجلسه ستادمبارزه باجرائم خاص که به منظور بررسی جرائم مرتبط بامشروبات الکلی تشکیل یافت ،غلامعلی رضایی رئیس کل دادگستری ورئیس ستادمبارزه باجرائم خاص استان اردبیل اقدامات صورت گرفته درخصوص پیشگیری ومبارزه باقاچاق ،ساخت ،نگهداری وشرب خمردراستان را ناکافی دانسته ،گفت:چهره مذهبی اردبیل و وجودمتدینین وعاشقان اهل بیت علیهم السلام ایجاب می کند جرائمی درارتباط بامشروبات الکلی دراردبیل اصلا وجود نداشته ویادرحداقل میزان خود باشد. وی ادامه داد:مشروبات الکلی، مادرجرائم هستند و جرائمی مانندضرب وجرح ونزاع وحتی آسیب هایی چون اختلافات خانوادگی اغلب زائیده ورود این ماده ناپاک به حریم پاک ومقدس خانواده ها می باشند.

رضایی رئیس ستاد مبارزه باجرائم خاص استان اردبیل گفت:اکثرمزاحمت ها ریشه درمصرف مشروبات الکلی دارند.وی با اعلام اینکه طبق بررسی به عمل آمده ازنحوه عملکردقضات استان درپرونده های مرتبط باجرائم مشروبات الکلی ، نتیجه رضایت بخشی حاصل شده وقاطعیت قضات دربرخوردقضایی دراین خصوص مشهوداست،ازناکافی بودن اقدامات فرهنگی ، پلیسی واطلاعاتی دراینخصوص انتقاد نموده ، افزود:تادست یافتن به وضعیت قابل قبول ،هیچ تعلل ازهیچ کس درامرمبارزه باتهیه وتوزیع ومصرف کنندگان مشروبات الکلی دراستان اردبیل پذیرفته نشده،مقامات ومسئولان ذیربط بازخواست قانونی خواهندشد.

غلامعلی رضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل بااشاره به اینکه کلیه اموال قاچاقچیان مشروبات الکلی اعم ازمنزل وخودروبه نفع دولت ضبط می گردد ، افزود:شدیدترین مجازات هابرای مجرمین درارتباط بامشروبات الکلی درنظرگرفته می شود وبرای زندانیان مرتبط نیزهیچ گونه تسهیلاتی مثل مرخصی یااشتغال و…اعطاءنمی گردد.

وی به اهداف سیاسی واجتماعی پشت پرده درخصوص مشروبات الکلی اشاره نموده ،گفت:به غیرازمنافع مالی متصوربرای تهیه وتوزیع کنندگان مشروبات الکلی ،ثابت شده است که هدف اصلی دشمنان ، توطئه علیه ارزشهای اجتماعی واخلاقی درجامعه ، ازدست رفتن هویت جوانان وافزایش جرم وجنایت وبی بندوباری درجامعه است.

رضایی افزود:امنیت واحساس امنیت موردمطالبه ونیازاساسی وحیاتی ومحوری آحادجامعه است درحالی که برای فردمست هیچ تضمینی وجونداردتامرتکب انواع تجاوزهاوجنایت هاوقتل وغارت هانگردد.وی ادامه داد:همه آحادجامعه بایدنسبت به این موضوع حساس باشندچراکه بابی توجهی ها ، خودشان نیزازگزند بزهکارانی که بامصرف مشروبات الکلی ، عقل وشعورخود را ازدست داده ،بی اختیار مرتکب انواع جرائم می شوند درامان نخواهندبود.

وی تهیه وتوزیع کنندگان مشروبات الکلی راسوداگران بی بند وباری هاخوانده  ،گفت:به غیرازآثارسوءمصرف مشروبات الکلی برپیکره جامعه ،امروزه ورود بی رویه مشروبات الکلی دست سازتقلبی وکشنده ،به بازارکه عده ای باجعل مارک های خارجی به منظوردست یابی به سودمالی بصورت مخفیانه تولیدکرده به فروش می رسانند،جان افرادرادرمعرض مرگ حتمی قرارداده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید