ارتفاع برف در سطح شهر اردبیل به نیم متر رسید

ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮف ﮐﻪ از دﯾﺸﺐ در اردبیل و شهرستان‌های این استان آﻏﺎز ﺷﺪه ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. ارتفاع برف در برخی مناطق شهری به نیم متر رسیده است.

به گزارش اردبیل نیوز، ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮف ﮐﻪ از دﯾﺸﺐ در اردبیل و شهرستان‌های این استان آﻏﺎز ﺷﺪه ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. ارتفاع برف در برخی مناطق شهری به نیم متر رسیده است.

به نقل از ایلنا، بارش سنگین برف به تعطیلی مدارس کلیه مقاطع شهر ستان‌های اردﺑﯿﻞ، ﺳﺮﻋﯿﻦ و ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و در دو ﺷﮫﺮ ﭘﺎرس آﺑﺎد و اﺻﻼﻧﺪوز ﻧﯿﺰ ﻣﺪارس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮف در اردﺑﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﺮای ھﻤﺸﮫﺮﯾﺎن در ﺗﺮدد روزاﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و کار خدمات رسانی روزمره نیز به حالت نیمه تعطیل در آمده است؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎ، ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﮐﻮﭼﻪ‌ھﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف اﺳﺖ و ﺗﺮدد روزاﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑه مشکل بر خورده است.
اغلب ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ ﺑﺎرش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮف امروز را که ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎی ھﻮا و ﮐﻮﻻک بوده است با بارش‌های سال‌های دور مقایسه می‌کنند، چراکه سال‌هاست بارش‌های سنگین به دلیل تغییر شرایط جوی از مناطقی همچون اردبیل رخت بر بسته است.

قدیمی‌ها و بیشتر جمعیت شهر علی‌رغم این بارش سنگین و که باعث مختل شدن نحوه عادی زندگی و غافلگیری مردم شده است با یادآوری سال‌های دور و خاطرات برف‌های سنگین خوشحال به نظر می‌رسند.

ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻼش ﺷﮫﺮداری ﺑﺮای ﺑﺮف روﺑﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺬر از ﺑﺮﺧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن‌ھﺎ و ﭘﻞ‌ھﺎی روﮔﺬر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯽ در ﺑﺮﺧﯽﻣﺴﯿﺮ ھﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮف راه ﺻﺪھﺎ روﺳﺘﺎ در اردﺑﯿﻞ، ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮﻋﯿﻦ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺮدد در راه‌ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﮫﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮف در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎده‌ھﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺟﺎده‌ھﺎی ﺑﺮﻓﮕﯿﺮ و ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺪون زﻧﺠﯿﺮ ﭼﺮخ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات زﻣﺴﺘﺎﻧﯽاﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اداره ﮐﻞ ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ارﺗﻔﺎع ﺑﺮف و ﺑﺎرش آن در ﺷﮫﺮھﺎی اردﺑﯿﻞ و ﺳﺮﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود ۰.۵ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎ و ﺳﻮز ﺷﺪﯾﺪی رادر روزھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم اداره ﮐﻞ ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ اﯾﻦ بارش ھﺎ در ﺳﻪ روز آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ‌ھﺎی اﻣﺪادی ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﻼل اﺣﻤﺮ، اورژاﻧﺲ، ﭘﻠﯿﺲ راه و راھﺪاری از دﯾﺮوز در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﺎده‌ھﺎی مستقر شده‌اند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید