اگر شماره 10 تیم تان غلام رضا رضایی و اکبرپور در تمام لیگ 10 گل زدند آنوقت میتوانید کی روش را بکوبید که لیگ فشرده است.
هر چند خدا را شکر که فشرده است.خلاصی هر چه زود تر بهتر!