مُشت نمونه ی خروار است. بد سلیقگی ها، دامن زدن به بی فرهنگی، عدم برنامه ریزی و گاه بی احترامی به خواست بینندگان و باعث پشت کردن مردم به رسانه ی ملی و اقبال کانال های ماهواره ای شد