فکر می کنم اعتراض ها به خاطر نزدیکی نیمکت ها به زمین رخ می داد و این مشکلی است که ورزشگاه اکباتان دارد


سایت گل – یحیی باز هم برد تا نشان دهد نفت با او واقعا مدعی قهرمانی است.گل محمدی بعد از 36 امتیازی شدن تیمش در کنفرانس بعد از بازی گفت:«نیمه اول  را خوب شروع نکردیم اما بعد از آن تغییراتی داشتیم  هم به لحاظ نفری هم سیستم.در نیمه اول شرح وظایف برای بازیکنان جا نیفتاده بود   و بازی بیشتر پر هیجان و پر استرس دنبال می شد.»