فولاد آخرین بار در هفته چهاردهم به استقلال باخته و در 8 هفته گذشته شکستی نداشته است