ایران با آرژانتین، بوسنی و نیجریه هم‌گروه شد

سایت گل – ایران با آرژانتین، بوسنی و نیجریه هم‌گروه شد. نظر شما درباره این گروه چیست؟
آیا بخت صعود داریم؟