حرمت بزرگتری برای کسی است که احترامش را نگه دارد. متاسفانه هرکسی به خودش اجازه می دهد چون سن بالاتری دارد هر حرکتی انجام دهد و هر حرفی بزند.