»   جالب و خواندنی, دین و اندیشه  »   لیست سیاه مختار از جانیان حادثه ی کربلا+جدول
۱۶ دی ۱۳۹۱ , ساعت ۱۶:۳۸

لیست سیاه مختار از جانیان حادثه ی کربلا+جدول

مختار ثقفی که سعی داشت هدف خود یعنی انتقام شهدای کربلا را به نحو احسن تحقق بخشد، لیست سیاهی از جانیان حادثه کربلا تهیه کرد و آنان را به اشد مجازات رساند.

 

مختار با توجه به اینکه مردی کاردان و سرد و گرم چشیده بود، سعی داشت هدف خود یعنی انتقام شهدای کربلا را به نحو احسن و کامل پیاده کند.

بنابراین، برخی افراد که در لشکر عمر بن سعد مرتکب جنایات علیه خاندان عصمت و طهارت در روز عاشورا شدند، در لیست سیاه مختار قرار گرفتند.

این لیست سیاه توسط حجت‌الاسلام سید ابوفاضل رضوی اردکانی مؤلف کتاب «ماهیت قیام مختار» از سه کتاب تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن‌اثیر و بحارالانوار علامه مجلسی استخراج شده است:

 

نام و نام پدرجرممجازاتنحوه مجازات
۱-عمر بن سعد بن وقاصفرماندهی کل لشکر کوفه و شام در کربلا و جنایات متعدداعدامبا ضربات شمشیر و جدا کردن سر از بدن در خانه‌اش
۲-حفص بن عمر بن سعدهمکاری با پدر در جنایات کربلااعدامجدا کردن سر او در محضر مختار
۳-شمر بن ذی‌الجوشنفرماندهی پیاده نظام در کربلا و جنایات مکرراعدامکشته شدن در درگیری و سپس سر او از بدنش جدا کردند
۴-سنان بن انسکسی که سر امام حسین(ع) را از بدنش جدا کرد و جنایات دیگراعدامقطع انگشتان و بریدن دست و پایش، در حالی‌که هنوز جان داشت، در دیگ روغن جوشیده زیتون انداختند
۵-خولی بن یزید اصبحیحامل سر بریده امام و جنایات مکرر در کربلا و قاتل عثمان بن علی و جعفر بن علی در روز عاشورااعدامبا شمشیر کشته شد و بدن او را آتش زدند
۶-بجدل بن سلیم کلبیبریدن انگشت امام حسیناعدامقطع انگشتان و قطع دست و پا تا به هلاکت رسید
۷-حرمله بن کاهل اسدیتک تیرانداز کربلا و قاتل علی اصغر و عبدالله فرزند امام حسن و جنایات مکرر در کربلااعدامقطع دست و پا و سپس بدن او را آتش زدند
۸-حکیم بن طفیل سندسیلباس ابوالفضل را غارت کرد و به سوی امام حسین تیراندازی کرد و قاتل ابوالفضل بوداعدامتیرباران تا مردن و به روایتی دست و پای او را به زمین میخ کردند و با ۹ نفر دیگر(که روز عاشورا اسب بر بدن امام حسین تاختند) اسب بر بدنشان تاختند تا به هلاکت رسیدند
۹-مرة بن منقذ عبدیقاتل علی اکبر و جنایات دیگراعدامیک دستش هنگام دستگیری به شدت مجروح شد، فلج شد و فرار کرد
۱۰-زید(یزید) بن رقاد جهنیتک تیرانداز در کربلا، قاتل عبدالله فرزند مسلم بن عقیل و شرکت در قتل ابوالفضل عباساعدامسنگسار و سپس تیرباران شد
۱۱-عمرو بن صبیحاز عوامل مهم کربلا و قاتل عبدالله فرزند مسلم بن عقیلبا ضربات نیز به هلاکت رسید و به روایتی جزو آن ۱۰ نفری بود که دست  و پایشان را بر زمین میخ کردند و اسب بر آنان تاختند تا کشته شدند
۱۲-مالک به هشیم بدائیکلاهخود امام حسین را به غارت برده بوداعدامقطع دست و پا به هلاکت رسید
۱۳-عبدالله بن اسید جُهنیشرکت فعال در حادثه عاشورااعدامگردن او را زدند
۱۴-حمل بن مالک محاربیشرکت فعال در جنایات کربلااعدامگردن او را زدند
۱۵-رقاد بن مالک بجلیشرکت در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(ع)اعدامجلو بازار در ملأ عام گردن او را زدند
۱۶-عمرو بن خالد بجلیشرکت فعال در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(ع)اعدامجلو بازار در ملأ عام گردن او را زدند
۱۷-عبدالرحمان بن بجلیشرکت در جنگ روز عاشورا و غارت خیمه و لباس امام(ع)اعدامدر ملأ عام گردن او را زدند
۱۸-عبدالله بن قیس خولانیشرکت در جنگ روز عاشورا و غارت اموال امام حسین(ع)اعدامجلو بازار گردن او را زدند
۱۹-مالک بن بشیر بُدیشرکت فعال در ماجرای کربلااعدامدو دست و پایش را قطع کردند تا جان داد
۲۰-عثمان بن خالد جهنیقاتل عبدالرحمان بن عقیل پسر عموی امام حسین و به غارت بردن لباسشاعدامدو دست و پایش را قطع کردند تا جان داد
۲۱-زیاد بن مالکشرکت فعال در فاجعه کربلا و غارت لباس شخصی امام حسین(ع)اعدامجلو بازار در ملأعام گردن او را زدند
۲۲-عبدالرحمان بن ابی‌خشکارهشرکت فعال در فاجعه کربلا و غارت لباس شخصی امام حسین(ع)اعدامدر ملأعام گردن او را زدند
۲۳-اسحاق بن حوبهجزو گروه ۱۰ نفره تاختن اسب بر بدن امام حسین(ع)اعدامدست و پای او را به زمین میخ کردند، اسب‌ها بر بدن او تاختند تا به هلاکت رسید
۲۴-اخنس بن مرشدجزو گروه ۱۰ نفره تاختن اسب بر بدن امام حسین(ع)اعدامدست و پای او را به زمین میخ کردند، اسب‌ها بر بدن او تاختند تا به هلاکت رسید
۲۵-عبدالله بن صلخب قیسیشرکت فعال در ماجرای عاشورااعدامدر ملأ عام گردن او را زدند
۲۶-عبدالرحمان بن صلخبشرکت فعال در ماجرای عاشورااعدامدر ملأ عام گردن او را زدند
۲۷-عبدالله بن وهب همدانیشرکت فعال در ماجرای عاشورااعدامدر ملأ عام گردن او را زدند
۲۸-عثمان بن خالد دهمانیقاتل یکی از جوانان بنی‌هاشم در روز عاشورااعدامجلو منزل کنار چاهی گردن او را زدند
۲۹-هبیاط و عبدالرحمان بن زرعهاز عوامل فاجعه کربلاکشته شدن در درگیریدر منزل خود و در درگیری کشته شدند
۳۰-رجاء بن منقذ عبدیاسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفرهاعدامدست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
۳۱-سالم بن خثیمهاسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفرهاعدامدست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
۳۲-واحظ بن ناعماسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفرهاعدامدست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
۳۳-صالح بن وهباسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفرهاعدامدست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
۳۴-هانی بن ثبیتاسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفرهاعدامدست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند
۳۵-اسید بن مالکاسب بر بدن امام حسین(ع) تاخت، جزو گروه ۱۰ نفرهاعدامدست و پای او را با زنجیر بستند  یا با میخ بر زمین کوبیدند و اسب‌ها بر بدنش تاختند

 

جدول بالا فهرست کوتاهی از اسامی کسانی است که در تاریخ به نام آنان اشاره شده است و برخی مورخان نوشته‌اند تنها از مردم کوفه که در قتل امام حسین(ع) به نحوی شرکت داشتند، بیش از ۱۸ هزار نفر به انتقام خون شهدا اعدام شدند و این غیر از کشتار وسیعی است که ابراهیم اشتر از لشکر شام کرد که تلفات آنان را حدود ۷۰ هزار نفر نوشته‌اند. البته این اعداد بیش از آنکه واقعی به نظر آید، اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

فارس

آخرین مطالب این بخش جالب و خواندنی  , دین و اندیشه

قبیله‌های گردن بلندی که در تپه پادااونگ واقع در شمال تایلند زندگی می‌کنند یکی از قبیله‌های شگفت‌انگیز جهان به شمار می‌روند. مردم این قبیله در اصل آواره‌های برمه‌ای بودند که سال‌ها پیش وقتی در وطنشان جنگ و خونریزی در گرفت...
هنرمند بریتانیایی به نام سایمون بک تصاویر بسیار جالبی روی برف طراحی کرده است، هنر او نقاشی روی برف است . سایمون از سال 2004 به این نوع هنر روی آورده و تا کنون تصاویر زیبای بسیاری را بر روی...
هفت بیلیون انسان روی سیاره ی زمین وجود دارد پس اگر با کسی دوست هستید که در حضورش احساس بدی دارید، مستقیم یا غیر مستقیم به شما توهین می کند، نژادپرست یا معتقد به تبعیض جنسیتی است، دروغ می گوید،...
چکمه های گرانقیمت ایوانکا ترامپ جنجالی شدند+ عکس ایوانکا دختر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا علاقه وافری به مد و لباس دارد و پیش از آنکه پدرش وارد کاخ سفید شود، او طراح لباس بود و خط تولید لباس به نام خودش...

یک دیدگاه برای لیست سیاه مختار از جانیان حادثه ی کربلا+جدول

 1. ساقي دلها
  0

  خداوند به مختار اجر اخروي بدهد انشالله در كنار شهيدان كربلا قرار گرفته باشد
  مختار يك شير مرد بود يك منتقم واقعي ان هم نه از روي كينه بلكه قصاص شرعي.
  كاش در اين زمانه مختارهاي بسياري باشند تا فساد را از روي زمين پاك كنند .


 • ترانه استانبولی Gel Be Gokyuzum از الیاس یالچینتاش

  ترانه استانبولی Gel Be Gokyuzum از الیاس یالچینتاش

  دانلود آهنگ جدید مهدی احمدوند به نام دروغه دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی بنام جمعه دانلود آهنگ جدید مجید یحیایی بنام مونس جان کاور Carol of the Bells جدیدترین اثر تیلور دیویس
  جدیدترین ترانه ها
 • آخرین مطالب