فریبا نادری با انتشار عکسی در حرمین کاظمین، نوشت:جای همتون خالی، در کاظمین دعاگوی همتون هستم.