پروین و رویانیان در تمام روزهای مدیریت رویانیان در پرسپولیس رابطه نامطمئنی با همدیگر داشته‌اند و بارها با هم قهر و آشتی کرده‌اند