كيكي كه براي قلعه نويي تهيه كرده بودند عكسي را از جواني او داشت كه پنج ستاره بالاي سر ان بود.

سايت گل- اين كيك تولد قلعه نويي است كه روي آن حك شده توسط كانون هواداران باشگاه تهيه شده است.

نكته قابل توجه كيك 5 ستاره اي است كه بالاي سر قلعه نويي تعبيه شده.حالا مشخص نيست اين 5 ستاره اشاره اي است به 50 سالگي امير يا 5 ستاره به احترام ژنرال بودن او.

 

342846hp2 - عكس روز:تولد ژنرال 5 ستاره!