ابتدای فصل پرسپولیس به دلیل عقد قرارداد با دو باشگاه از دهنوی شکایت کرده بود که کمیته انضباطی وی را 60 میلیون تومان جریمه کرد. این

سایت گل-قاسم دهنوی به سبب عدم پرداخت جریمه 60 میلیون تومانی از با سایپا محروم شد! او که هفته قبل به دلیل عدم پرداخت طلب سپاهان بازی با مس کرمان را از دست داده بود تصور می شد با توجه به پرداخت آن وجه از طرف پرسپولیسی ها دیگر مشکلی برای بازی نداشته باشد اما امروز اتفاق دیگری رخ داد.

ابتدای فصل پرسپولیس به دلیل عقد قرارداد با دو باشگاه از دهنوی شکایت کرده بود که کمیته انضباطی وی را 60 میلیون تومان جریمه کرد. این رای حالا در استیناف هم تایید شده و او تا پرداخت آن جریمه حق بازی ندارد. در واقع به دلیل شکایت پرسپولیس دهنوی محروم شده است!!