»   اخبار اجتماعی, یک خبر ویژه  »   دختران و زنان روسپی از این خانواده ها بیشتر بر می خیزند
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ , ساعت ۲۰:۰۴

دختران و زنان روسپی از این خانواده ها بیشتر بر می خیزند

مشاهدات عمومی ‌و اخبار و اطلاعات منتشره از سوی برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول، و کثرت مطالب مندرج در روزنامه‌ها و جراید کشور، همگی دلالت بر افزایش حضور علنی زنان تحت عنوان «زنان خیابانی» در سطح جامعه دارد.

موضوع روسپیان خیابانی در سطح جامعه به گونه‌ای مطرح شد که در سال 1380 توجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی را به خود جلب کرد و درجهت مهار و کنترل این آسیب اجتماعی، طرح‌های مختلفی همچون«طرح سازمان‌دهی زنان ویژه»، «طرح ساماندهی زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب (پدیده روسپیگری) در تهران»، «طرح تأسیس خانه‌های امن یا عفاف»، طرح «تقویت و گسترش سلامت روانی، جسمی‌ و اجتماعی زنان» مطرح شد.

در این خصوص باید توجه داشت که هرچند پدیده روسپیگری خیابانی محدود به شهر تهران نبوده و دیگر شهرهای کشور؛ به‌ویژه شهرهای بزرگ را نیز شامل می‌شود، اما با وجود این، مجموع شرایط و ویژگی‌های خاص حاکم بر شهر تهران، باعث شده تا در این شهر، پدیده مزبور نسبت به سایر نقاط کشور ابعاد خاص و گسترده‌تر داشته باشد.

درهمین راستا تحقیق حاضر با هدف شناخت ابعاد کمی ‌و کیفی، و تبیین عوامل مؤثر بر پدیده روسپیگری خیابانی در شهر تهران انجام گرفته است.

روش و ابزار تحقیق
تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی که یکی از روش‌های پهنان‌گر در بررسی مسائل و پدیده‌های اجتماعی است، انجام گرفته است. در پژوهش حاضر اساس عملیات جمع‌آوری اطلاعات بر فن پرسشنامه استوار است. البته از ابزار مصاحبه در مرحله مطالعه مقدماتی، و از روش اسنادی جهت بررسی ابعاد نظری و تجربی پژوهش نیز سود برده شده است.

از سوی دیگر، این تحقیق با در نظر گرفتن معیار زمان، جزو تحقیقات مقطعی محسوب می‌شود.

نمونه آماری
تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه، مورد تحقیق قرار گرفتند. روش انتخاب واحد نمونه‌گیری، تصادفی ساده است.

متغیرهای تحقیق
در این تحقیق آغاز روسپیگری خیابانی به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است. متغیرهای مستقل تحقیق نیز شامل بعد خانوار، ساخت خانواده، نظام اخلاقی خانواده، تعارض در خانواده، ارضای نیازها در خانواده، نظارت و کنترل در خانواده، اعتیاد در خانواده و پایبندی به مسائل مذهبی در خانواده هستند.

تحصیلات پاسخ‌گویان
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 24.4 درصد پاسخ‌گویان درحد «متوسط»، 26.5 درصد در حد «راهنمایی»، 15درصد در حد «ابتدایی» و 11.3 درصد در حد «دیپلم» تحصیل کرده‌اند. تنها 1.8 درصد پاسخ‌گویان درحد «فوق دیپلم» و «لیسانس» تحصیل کرده و 3 درصد آنها «بی‌سواد» بوده‌اند. میانگین سطح تحصیلات پاسخ‌گویان هشت کلاس (دوم راهنمایی) و میانه و نما 9 کلاس (سوم راهنمایی) است.

وضعیت اشتغال پاسخ‌گویان
مطابق داده‌های تحقیق، 26.7 درصد پاسخ‌گویان در گذشته خود سابقه اشتغال به کار داشته و 73.3 درصد آنها سابقه هیچ‌گونه اشتغالی را نداشته‌اند. از کل پاسخ‌گویانی که در گذشته خود سابقه اشتغال داشته‌اند، 70.5 درصد در هنگام مصاحبه شغل خود را از دست داده و تنها 29.5 درصد آنها شاغل بودند.

وضعیت ازدواج پاسخ‌گویان
62.8 درصد پاسخ‌گویان سابقه ازدواج نداشته و صرفاً 37.1 درصد آنها سابقه ازدواج داشته‌اند. از میان پاسخ‌گویان فاقد سابقه ازدواج، 17.6 درصد نداشتن خواستگار مناسب، 14.4 درصد عدم تمایل به ازدواج، 10.2 درصد سن پایین و محصل بودن، 8.2 درصد فقر اقتصادی خانواده، 7.4 درصد وجود خواهر بزرگ‌تر مجرد، 6 درصد بدسرپرستی یا خانواده نامناسب، 5.4 درصد اعتیاد والدین، 5.1 درصد مخالفت خانواده، 3.7 درصد روسپی‌بودن و 3.4 درصد فرار از خانه را دلیل عدم ازدواج خود ذکر کرده‌اند.

تحصیلات والدین
یافته‌های تحقیق درخصوص میزان تحصیلات والدین نشان می‌دهد که 40 درصد مادران پاسخ‌گویان، بی‌سواد بوده و 25.8 درصد مادران و 22.3 درصد پدران پاسخ‌گویان تحصیلاتی در حد ابتدایی داشته‌اند.

12.4 درصد مادران و 19.8 درصد پدران در حد راهنمایی، 10.4 درصد مادران و 11.9 درصد پدران در حد متوسطه، 9 درصد مادران و 11.3 درصد پدران درحد دیپلم، 1.2 درصد مادران و 3.1 درصد پدران پاسخ‌گویان تحصیلاتی معادل لیسانس و بالاتر از آن را داشتند.

میانگین سطح تحصیلات پدر پنج کلاس و مادر چهار کلاس است. میانه سطح سواد تحصیلات در بین مادران و پدران پنج کلاس و بیشترین فراوانی مربوط به گروه بی‌سواد در بین دو گروه پدر و مادر است. درمجموع، سطح تحصیلات مادران پایین‌تر از تحصیلات پدران است.

وضعیت اقتصادی خانواده پاسخ‌گویان
بررسی وضعیت اقتصادی خانواده پاسخ‌گویان نشان می‌دهد که خانواده 47.2 درصد پاسخ‌گویان از نظر اقتصادی در حد «متوسط» و 13.4درصد در حد «خوب و خیلی خوب» است.

شغل والدین پاسخ‌گویان
براساس نتایج حاصل از تحقیق، از کل 395 نفر پدران پاسخ‌گویان که شغل آنها در گروه‌های شغلی جای می‌گیرد، 67.5 درصد منزلت شغلی پایین، 26.8 درصد در منزلت شغلی متوسط و 5.5 درصد منزلت شغلی بالا قرار دارند.

براساس گروه‌بندی وضع فعالیت پدران پاسخ‌گویان، از کل 512 نفر پدران پاسخ‌گویان؛ 5.5 درصد فروشنده و قاچاقچی مواد مخدر و یا واسطه کار روسپیگری بوده‌اند. 5.5 درصد بازنشسته، 3.3 درصد بیکار و 2.3 درصد فوت کرده‌اند. همچنین 6.3 درصد پاسخ‌گویان به شغل پدر خود اشاره نکرده‌اند.

نیز از کل 79 نفر مادران شاغل، 6.3 درصد در گروه منزلت شغلی بالا، 29.1 درصد در گروه منزلت شغلی متوسط و 64.5 درصد در گروه منزلت شغلی پایین مشغول به کار بودند. براساس گروه‌بندی وضع فعالیت مادران پاسخ‌گویان از کل 512 نفر، 76.2 درصد خانه‌دار بودند. 2.1 درصد مادر پاسخ‌گویان نیز یا روسپی یا واسطه امر روسپیگری بودند.

بررسی رابطه بین عوامل موجود در خانواده پاسخگویان و سن شروع روسپیگری خیابانی
رابطه بین بعد خانوار و سن شروع روسپیگری خیابانی
نتایج حاصل از تحقیق حکایت از آن دارد که 46.1 درصد پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی با تعداد 4 تا 6 نفر، 36.2 درصد در خانواده‌هایی با تعداد 7 تا 9 نفر، 10.7 درصد در خانواده‌هایی با تعداد 10 تا 14 نفر و 7 درصد در خانواده‌هایی با تعداد 1 تا 3 نفر زندگی می‌کنند.

در کودکی و نوجوانی با چه کسانی زندگی می‌کردید؟
نتایج حاصل از تحقیق درخصوص بررسی ساخت خانواده یعنی اینکه افراد مورد تحقیق در زمان کودکی و نوجوانی با چه کسانی زندگی می‌کردند؟؛ تصریح می‌کند که 55.1 درصد پاسخ‌گویان با مادر و پدر خود زندگی کرده‌اند، اما 17 درصد آنها با پدر و نامادری، 7.3 درصد با مادر، 5.3 درصد با مادر و ناپدری، 4.3 درصد با پدر، 3.8 درصد در نزد اقوام و بستگان و 1.6 درصد نیز در پرورشگاه زندگی می‌کرده‌اند.

متغیر نظام اخلاقی خانواده از ترکیب سه معرف شرکت در مهمانی‌های خانوادگی با لباس‌های باز، تماشای دسته‌جمعی فیلم‌های تحریک‌کننده و آشکار بودن روابط جنسی پدر و مادر با دیگران به دست می‌آید.

مطابق یافته‌های تحقیق در خانواده 44.5 درصد پاسخ‌گویان هیچ‌یک از موارد فوق وجود ندارد. در خانواده 34.9 درصد آنها موارد فوق در حد کم و خیلی کم وجود دارد. در خانواده 9.7 درصد پاسخ‌گویان درحد متوسط رعایت می‌شود و 10.8 درصد پاسخ‌گویان نیز اظهار داشته‌اند که موارد فوق در حد زیاد و خیلی زیاد در خانواده‌های آنها وجود دارد.

به عبارت دیگر در خانواده این گروه اخیر از پاسخ‌گویان، افراد خانواده با لباس‌های باز در میهمانی‌ها شرکت کرده، دسته‌جمعی به تماشای فیلم‌های غیرمجاز نشسته و روابط جنسی والدین در آنها آشکار است.

نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد روابط معناداری بین هریک از سه شاخصه مورد سنجش در متغیر نظام اخلاقی خانواده، و سن شروع روسپیگری خیابانی وجود دارد. بدین معنا که هرچه خانواده‌های پاسخ‌گویان این نکات اخلاقی را بیشتر رعایت کرده باشند، سن شروع روسپیگری نیز به تأخیر افتاده است.

رابطه بین وجود تعارض در خانواده و سن شروع روسپیگری خیابانی
یافته بعدی نشان می‌دهد میزان عدم سازش و تعارض در خانواده 76 درصد پاسخ‌گویان در حد زیاد و خیلی زیاد، 14.9 درصد در حد متوسط و 9.2 درصد در حد کم و خیلی کم است.

بنابراین مشاهده می‌شود که بیش از سه‌چهارم پاسخ‌گویان در خانواده‌های پرتنش و پرهیجان زندگی کرده و بارها شاهد اختلاف و به دنبال آن دعوا و اعمال خشونت‌آمیز بوده‌اند. در خانواده‌های که به میزان زیادی تعارض و کشمکش میان اعضای خانواده وجود دارد، سن شروع روسپیگری خیابانی فرزندان( دختر) نیز کاهش یافته است.

رابطه بین ارضاء نیازها در خانواده و سن شروع روسپیگری خیابانی
متغیر ارضای نیازها با ترکیب معرف‌های ارضای نیازهای جسمی ‌(لباس و پوشاک)، نیاز به آرامش و ایمنی، نیاز به مهر و محبت، و نیاز به استقلال به دست آمده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 7.5 درصد پاسخ‌گویان اظهار داشته‌اند که والدین آنها به هیچ‌وجه یا اصلاً نیازهای آنها را تأمین نکرده‌اند، نیاز 67.5 درصد در حد کم و خیلی کم، 17.4 درصد در حد متوسط و 7.7 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد ارضا شده است. بنابراین با توجه به پاسخ‌های اظهارشده، می‌توان گفت والدین اکثر اینگونه فرزندان نتوانسته‌اند به نحو شایسته و مناسبی نیازها و احتیاجات فرزندان خود را تأمین کنند؛ به عبارت دیگر هرچه نیاز به مهر و محبت، نیاز به ایمنی و آرامش و نیاز به حفظ استقلال پاسخ‌گویان در خانواده تأمین شده باشد، سن شروع روسپیگری بالا رفته است؛ لذا بروز رفتارهای انحرافی، بیش از آنکه مولود نیازهای فیزیولوژیک و اولیه باشد، متأثر از نیازهای خویشتن‌یابی و ثانویه است.

رابطه بین نظارت و کنترل در خانواده و سن شروع روسپیگری خیابانی
از ترکیب پنج معرف میزان کنترل رفت و آمد، میزان کنترل نوع معاشران، میزان کنترل نحوه لباس پوشیدن، میزان کنترل نوع آرایش ظاهری و میزان کنترل بر نوع تفریحات؛ متغیر نظارت و کنترل خانواده‌ها بر افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 8 درصد والدین، هیچ‌گونه یا اصلاً بر امور فرزندان خود نظارت و کنترل نداشته‌اند. 25.3 درصد والدین در حد کم مراقب اعمال و رفتار فرزندان خود بوده‌اند. همچنین 19.9 درصد والدین در حد متوسط و 46.9 درصد آنها در حد زیاد و خیلی زیاد بر امور فرزندان خود نظارت و کنترل داشته‌اند.

درخصوص بررسی رابطه بین میزان کنترل خانواده بر هریک از معرف‌های پنج‌گانه مذکور و سن شروع روسپیگری خیابانی در افراد جامعه مورد تحقیق، یافته‌ها نشان‌دهنده این است که تنها بین میزان کنترل خانواده بر روی تفریحات با سن شروع روسپیگری خیابانی رابطه معنادار وجود دارد؛ به عبارتی هرچه خانواده ساعات و نوع تفریحات فرزندان خود را کنترل و نظارت کرده باشد، سن شروع روسپیگری خیابانی پایین آمده است.

رابطه بین وجود اعتیاد در خانواده و سن شروع روسپیگری خیابانی
یافته دیگر خاطرنشان می‌سازد که 44.4 درصد پاسخ‌گویان هیچ فرد معتادی را در خانواده خود نداشته‌اند. 32.9 درصد پدر پاسخ‌گویان، 11.5 درصد برادر، 7.6 درصد مادرشان به یکی از انواع مواد مخدر اعتیاد داشته‌اند.

همچنین 1.2 درصد سایر اعضای خانواده پاسخ‌گویان مانند برادر ناتنی، پدر ناتنی و… به مواد مخدر آلوده بوده‌اند. بنابراین در مجموع، در بیش از نیمی ‌از خانواده پاسخ‌گویان، یک یا دو نفر یا بیشتر از آن آلوده به مواد مخدر بوده‌اند.

مقایسه سن شروع روسپیگری خیابانی و اعتیاد اعضای خانواده، تفاوت معناداری بین اعتیاد پدر و سن شروع روسپیگری خیابانی را نشان می‌دهد. به‌طوری‌که سن شروع روسپیگری برای کسانی که پدر معتاد داشته‌اند، پایین‌تر از پاسخ‌گویانی بوده که پدرشان اعتیاد نداشته‌اند.

رابطه بین پایبندی مذهبی در خانواده و سن شروع روسپیگری خیابانی
آخرین یافته تحقیق تصریح می‌کند که 22.6 درصد پدران و 13.7 درصد مادران پاسخ‌گویان به هیچ وجه مقید به انجام اعمال مذهبی از جمله نماز و روزه نبوده‌اند. این مسئله در مورد پاسخ‌گویان 23.1 درصد است. 39.1 درصد پدران و 39.7 درصد مادران پاسخ‌گویان در حد کم و خیلی کم، 19.7 درصد پدران و 19.8 درصد مادران پاسخ‌گویان درحد زیاد و خیلی زیاد؛ به انجام اعمال مذهبی پایبند بوده و صرفاً 2.3 درصد پدران و 2.9 درصد مادران پاسخ‌گویان، کاملاً مذهبی بوده‌اند.

لازم به ذکر است تحقیق حاضر با عنوان «خانواده و روسپیان خیابانی» توسط محمد آشوری و اکبر وروایی انجام شده و سال 1389 در فصلنامه علمی- ‌پژوهشی حقوق منتشر شده است.

آخرین مطالب این بخش اخبار اجتماعی  , یک خبر ویژه

به نقل از اکونومیست، رقابت های جام جهانی فوتبال که قرار است در سال 2022 قطر میزبانی آن را بر عهده داشته باشد، همواره یک رویداد منطقه ای بوده است. دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشنهاد کرده اند که هتل...
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:هر چند موج برخاسته از سخنان رئیس‌جمهور روحانی درباره دایره گسترده نقد که با واکنش تند عده‌ای از علمای حوزه علمیه مواجه شد، با توضیحاتی که دفتر رئیس‌جمهور داد فروکش کرد، ولی این واقعه به تجربه‌ای منجر...
۱۶ دی ماه ۹۶، یکی از تاسف آور ترین روزها برای ایرانیان بود. تصادف کشتی نفت کش سانچی ایران با یک کشتی حمل خواربار در دریای چین، سبب بروز یکی از وحشتناک ترین حوادث دریایی سال ۲۰۱۸ میلادی شد که...
صدا و سیما مانع از صحبت کردن معاون اول رئیس جمهوری درباره اعتراض های اخیر با مردم شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری امروز در نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه صدا و...

  • کاور Carol of the Bells جدیدترین اثر تیلور دیویس

    کاور Carol of the Bells جدیدترین اثر تیلور دیویس

    دانلود آهنگ جدید مجید خراطها بنام بی رحمی دانلود آهنگ جدید حامد محضرنیا بنام شب یلدا دانلود آهنگ جدید امیر ایکس 2 بنام مغرور دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام قدم بزن
    جدیدترین ترانه ها
  • آخرین مطالب