در آبادان تمرین نفت با تعطیلی بازیکنان 3 روز تعطیل شده تا باشگاه مطالبات خود را بپردازد