در بین بازیکنان جلال حسینی بیشتر از بقیه پیگیر این موضوع بود، او قبل از آنکه رویانیان بابک زنجانی را برای خروج از جشن بدرقه کند به سمت در خروجی رفت