فرامرز الماسخاله رئيس هيئت فوتبال استان گيلان از برگزاری داربی داماش و ملوان در ورزشگاه عضدی رشت خبر داد