»   آخرین اخبار اقتصادی روز  »   افزایش 22 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی
۲۶ آذر ۱۳۹۲ , ساعت ۱۵:۵۸

افزایش 22 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی


به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش داد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری تهران، این شهرداری در سال 1389، تعداد 17022 پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر کرده است که این تعداد پروانه حدود 7.3 درصد از کل پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. پروانه های احداث ساختمان نسبت به سال گذشته 57.7 افزایش داشته است. بیش ترین سهم از پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه 5 با صدور 1308 پروانه (7.7 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 21 با 389 پروانه (2.3 درصد) بوده است.


مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران بالغ بر 19258.1 هزار متر مربع بوده است که ضمن افزایش 58.8 درصدی نسبت به سال 1388 در حدود 17.2 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آنها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود 1131 مترمربع محاسبه شده است.


تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران بالغ بر 122229 واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، 14.8 درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور می باشد که دارای 64.7 درصد افزایش نسبت به سال قبل است. در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیش ترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 5 با 13834 واحد مسکونی (11.3درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 16 با 2519 واحد مسکونی (2.1 درصد) بوده است.


همچنین از مجموع پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران در حدود 0.6 درصد برای احداث ساختمان های یک طبقه، 1.7 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 2.2 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 15.5 درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و 80.0 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.


نقاط شهری کل کشور (به جز شهر تهران)


بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح، در سال 1389 تعداد 237761 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر شده است که نسبت به سال قبل 22.3 درصد افزایش داشته است. از کل پروانه های صادر شده، تعداد 216944 پروانه (91.2 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 20817 پروانه (8.8 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است. در ضمن، از کل پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور، تعداد 225657 پروانه (94.9 درصد) به تقاضای بخش خصوصی، 9643 پروانه (4.1 درصد) به تقاضای بخش تعاونی و 2461 (1.0 درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.


با مروری بر فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور مشاهده می شود که استان اصفهان با 24828 پروانه (11.4 درصد) بیش ترین و استان خراسان جنوبی با مقدار 2636 پروانه (1.2 درصد) کمترین میزان صدور را داشته اند.


همچنین در سال 1389، مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور بالغ بر 96677.7 هزار متر مربع بوده که نسبت به سال قبل 30.2 درصد افزایش داشته است. در حدود 92919.7 هزار متر مربع (96.1 درصد) از مساحت زیربنای پروانه های مربوط به پروانه های احداث ساختمان 0.3758  هزار متر مربع (3.9 درصد) مربوط به پروانه های افزایش بنا می باشد.


به این ترتیب، متوسط مساحت زیربنای تعیین شده در هر پروانه ساختمانی 407 متر مربع، در هر پروانه احداث ساختمان 428 متر مربع و در هر پروانه افزایش بنا 181 متر مربع محاسبه شده است. در ضمن، از کل زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور در حدود 73378.4هزار متر مربع 75.9 درصد) به تقاضای بخش خصوصی، 20502.6 هزار متر مربع (21.2 درصد) به تقاضای بخش تعاونی و 2796.7 هزار متر مربع (2.9 درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است.


با مروری بر مساحت زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استانهای کشور مشاهده می شود ه استان اصفهان با مقدار 9637.9 هزار متر مربع (10.4درصد) بیش ترین و استان ایلام با 609.7 هزار متر مربع (7/0 درصد) کمترین مساحت زیربنا را داشته اند.


بررسی میانگین مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان نشان می دهد که استان تهران با 1028.4 متر مربع دارای بالاترین میانگین و استان ایلام با 218.1 متر مربع دارای پائین ترین میانگین در بین استان های کشور می باشند.


گزارش مرکز آمار ایران می افزاید: واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 1389 بالغ بر 731591 واحد بوده است که نسبت به سال قبل در حدود 26.6 درصد افزایش داشته است.  از کل این تعداد واحد مسکونی ، تعداد 701806 واحد (95.9 درصد) مربوط به پروانه های احداث ساختمان و 29785 واحد (4.1 درصد) مربوط به پروانه های افزایش بنا بوده است.


در ضمن از کل واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های کشور، بخش خصوصی متقاضی ساخت 516705 واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی است. سهم نسبی تقاضای ساخت واحد مسکونی توسط بخش تعاونی و بخش دولتی به ترتیب 26.5 درصد و 2.8 درصد بوده است.


با مرور تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استانهای کشور مشاهده می شود که استانهای تهران با 70520 واحد مسکونی (10.0 درصد) بیش ترین و استان ایلام با 5491 واحد مسکونی (0.8 درصد) کمترین تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان را داشته اند.


با بررسی میانگین تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان مشاهده می شود که استان تهران با میانگین 8.9 واحد مسکونی در هر پروانه دارای بالاترین و استان کهکیلویه و بویراحمد با 1.5 واحد مسکونی در هر پروانه دارای پائین ترین میانگین در بین استانهای کشور می باشند.


در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: از کل پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در سال 1389، تعداد 233966 پروانه مربوط به احداث ساختمان بوده است. مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان در دوره مورد بررسی بالغ بر 80536.3 هزار متر مربع بوده است. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان در حدود 371.2 متر مربع محاسبه شده است.


توزیع مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان بر حسب وضع زمین آنها نشان می دهد که حدود 69941.8 هزار متر مربع (86.8 درصد) مربوط به زمین بایر، 1185.2 هزار متر مربع (1.5 درصد) مربوط به باغ یا مزرعه و 9409.2 هزار متر مربع (11.7 درصد) مربوط به ساختمانهای تخریبی برای احداث مجدد ساختمان بوده است. به همین ترتیب، از کل پروانه های احداث ساختمان در این دوره، 83.5 درصد برای احداث بر روی زمین های بایر، 0.1 درصد برای احداث ساختمان در زمین های مزروعی یا یغ و 15.4 درصد برای احداث ساختمان بر روی زمین ساختمانهای تخریبی صادر شده است.


با مروری بر مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استانهای کشور مشاهده می شود که مساحت زمین در استان فارس با 0.7495 هزار متر مربع (9.3 درصد) بیشترین و در استان ایلام با 0.623 هزار متر مربع (0.8 درصد) کمترین مقدار را داشته اند.


با بررسی میانگین مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان مشاهده می شود که استان سمنان با 1607 متر مربع دارای بالاترین میانگین و استان زنجان با 215 متر مربع دارای پائین ترین میانگین در بین استانهای کشور می باشد.

آخرین مطالب این بخش آخرین اخبار اقتصادی روز

آخرین اخبار رسیده از جلسه شورای‌عالی کار حکایت از این دارد که اعضای کارگری و وزیر کار، شورای عالی کار و کار فرمایان با افزایش حدود 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 توافق کردند و این موضوع در...
علی ربیعی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه سالمندی حدود 30 میلیون نفر در کشور نباید توام با فقر باشد، افزود: بر اساس عدد جهانی درباره خط فقر و مقایسه آن با قدرت خرید داخلی، این...
بازار مسکن ازنيمه دوم سال با تحرک همراه شده به طوری که ماه پاياني فصل پاييز افزايش ۵۰ درصدی معاملات را نسبت به آذر سال گذشته تجربه كرد.این افزایش میزان معاملات در شرایطی رخ داده که پیش بینی ها از...
در حالی که پرونده ح. ز به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان تقریبی 300 میلیارد تومان از منابع بانک ملت در حال رسیدگی است، نامبرده با ایجاد فشار و لابی‌گری درصدد...