تقریبا نفرات اصلی کی روش برای حضور در جام جهانی مشخص است و او به دنبال نفراتی است که برای تکمیل تیمش مد نظر دارد .