آرایش جدول این بار طوری شده که گویی کمیته انضباطی برای تفنن یک خط در میان از تیم های اول تا نهم امتیاز کسر کرده است.

سایت گل- نتایج این هفته به گونه ای رقم خورد که به صورت عجیب و باور نکردنی همه تیم هایی که

در خانه فرد جدول هستند البته تا رتبه نهم، یک امتیاز از آنان کسر شده است